Fucking Machines
Sex And Submission
Bound Gods
o mně  l  podpořte mě  l  fotografie  l  video  l  povídky  l  návody  l  odkazy  l  užitečné programy  l  návštěvní kniha  l  ICQ list  l  bazar  l  English

Nový řád světa

Autor: Gibon

Hodnocení

1234567

Z života postinformatické společnosti

Napsáno někdy kolem roku 2050

§ 1 Historické souvislosti

Současné uspořádání světové společnosti se vyvinulo v důsledku událostí vyvolaných celosvětovou hospodářskou krizí a klimatickými a ekologickými katastrofami ve dvacátých letech 21.století. Došlo k omezení dostupnosti zdrojů, lidstvo trpělo bídou, hladomory a válkami a bylo zřejmé, že v zájmu přežití lidstva je nutné hledat nové, účelnější a úspornější uspořádání společnosti. Šetření a úspornost se staly heslem doby. V celospolečenském zájmu muselo nutně dojít k přehodnocení některých tradičních pilířů demokratické společnosti a zájem celku musel být nadřazen zájmům jedinců. V rámci tohoto vývoje docházelo k mnoha střetům mezi zastánci nových pokrokových idejí a zastánci tradičních tzv. liberálních ale již zastaralých hodnot. Během následného vývoje postupně krystalizoval nový pokrokový ideový proud. Společnost se rozdělila na dvě zcela odlišné vrstvy, na jedné straně pokrokoví občané, aktivně se podílející na chodu společnosti a na straně druhé potomci původních zastánců starých pořádků a ideových hodnot, kteří se sami z nové společnosti svým odmítáním vyloučili a tím si zasloužili označení "nezúčastnění". Toto označení bude používáno i v dalším textu.

Společnost je důsledně postavena na demokratickém principu, zajišťuje všem, i nezúčastněným základní práva daná ústavou. Nezúčastnění se však vědomě a dobrovolně již od mladého věku sami svým odmítáním vyčleňují ze života společnosti, na kterém se odmítají podílet. Proto, aby byla zajištěna jejich základní práva a v zájmu dalšího efektivního a spravedlivého fungovaní společnosti byla, po dlouhých diskusích zejména s obhájci lidských práv, některá méně významná práva nezúčastněných dočasně upravena zákonem a byly upřesněny jejich povinnosti, jak se popisuje v následujících kapitolách.

§ 2 Terminologie

Zákon se důsledně vyhýbá problematice označování nezúčastněných jako lidských bytostí. Je úkolem pro další vědecké zkoumání, jak daleko se již vzdálili od lidského druhu a jaké přízvisko jim skutečně náleží. V některých materiálech z poslední doby začali být označováni jako otroci, s čímž však důsledně nesouhlasí ochránci lidských práv. Mohou tam být jisté věcné podobnosti, avšak v zásadním se jejich postavení liší od původních otroků tím, že si sami vědomě a dobrovolně svoje postavení ve společnosti zvolili. Navíc, jejich základní práva a povinnosti jsou jako u všech svobodných a plnoprávných občanů dána ústavou.

§ 3 Ústava

Ústava zaručuje všem občanů základní občanská práva a to svobody pohybu, právo volit, právo shromažďovací, právo na vzdělání a právo svobody slova.

Ústava zaručuje pro všechny občany uspokojování jejich základních potřeb.

Poznámka: pro účely lepšího vyhodnocování, jak jsou práva nezúčastněných občanů uspokojována, zákon vyjmenovává jejich základní potřeby takto:

- velká potřeba

- malá potřeba

- částečně i potřeba sexu, upřesněná v nasledujícím textu

§ 4 Dočasné omezení nezúčastněných ve společnosti

Vzhledem k praktickým potřebám organizování společnosti a zkušenostem z historického vývoje minulých desetiletí musela být přijata následující opatření. Všechna byla důsledně konzultována s ochránci lidských práv a byly respektovány i vědecké poznatky z oblasti medicíny a společenských věd.

1. Nezúčastnění se volně pohybují jen v prostorách jim vyhražených (tzv. pracovních nebo chovných dvorech), pohybují se pouze v tvaru a pod povelem pověřené osoby

2. Nezúčastnění nepotřebují žádné osobní věci a v prostorách jim vyhražených chodí nazí a bosí. Vzhledem k trvale teplejšímu podnebí a jejich vysoké otužilosti není oblečení zapotřebí.

3. Chov a rozmnožování nezúčastněných podléhá pravidlům daných státní komisí k tomu účelu stanovenou. Hlavním smyslem opatření je zvýšení kvality genetického materiálu, vyšlechtění pracovníků specializovaných na vybrané činnosti a eliminace dědičných nemocí. Chovný dvůr je oprávněna v souladu s uvedeným záměrem provádět úpravu těl nezúčastněných, jak je blíže popsáno v § 7.

4. Logickým důsledkem předešlého je, že nezúčastnění smí mít sexuální styk pouze se souhlasem zástupce státní správy a v souladu s pravidly uvedené komise.Tento zákaz nikterak netýká orálního sexu, který se stal jedním z pilířů společenské komunikace mezi nezúčastněnými a bývá kolektivně organizován jakožto žádoucí vyplňování volného času nezúčastněných.

5. Každému nezúčastněnému (až na výjimky) je přidělena osoba, která je státu zodpovědná za jeho blaho, většinou to bývá majitel tzv. chovného nebo pracovního dvora. Nezúčastněný je za všech okolností ve vlastním zájmu povinen dbát jeho doporučení, blíže viz §13.

§ 5 Identifikace nezúčastněných

Nezúčastnění nemají osobní věci ani prostory, kam je ukládat, proto musejí mít základní údaje o své osobě vypálené na těle (tzv. cejchování).

Jde o následujícíc údaje:

- identifikační číslo, které se skládá ze značky chovného dvora, kde byl nezúčastněný registrován, a 2-místného roku registrace a 5-ti místného pořadového čísla. Zavedením identifikačních čísel zanikla potřeba označovat nezúčastněné jménem nebo příjmením, což mělo za následek výrazné zjednodušení administrativy. Identifikační kód se vypaluje do cejchovní zóny pod levou klíční kostí.

- značka aktualního pracovního dvora, kde je nezúčastněný zařazen. Značka se vypaluje pod identifikační kód zleva a případě změny pracovního dvora, vypaluje se nová značka napravo od původní. Mladí jedinci, zařazení dosud v chovném dvoře, mají značku dvora jako součást identifikačního kódu a nemusí ji mít znovu vypálenou

- značky certifikátů o dosaženém vzdělání a zvláštních vlastnostech (citlivost vůči masochistickým praktikám, odměny, infertilizace, dojivost, průkaz původu, atd.), tyto značky se vypalují pod pravou klíční kost zprava

- značky o vykonaných trestech, které se vypalují do cejchovní zóny na čelo

Výška jednotlivých běžných symbolů je určena státní normou na 1.5 cm s výjimkou symbolů o trestech, které musejí být nejméně 2 cm vysoké.

Vypalování cejchů se provádí 1x denně veřejně jako součást večerního programu, cejchovaný jedinec musí být čistý a vyprázdněný a k vlastnímu cejchování přistupuje se zavázanýma očima, s roubíkem v tlamě a se spoutanými horními končetinami. Při úkonu je pevně upoután ve stoje ke zdi bez sebemenší možnosti pohybu a během cejchování je pak omýván vodou nebo močí. Po cejchování a během hojení je do ran vtírána směn soli a popela, aby se jizvy dobře vyprofilovaly.

Identifikační kód a záznamy o trestech musí být za všech okolností vidtelné, případně povolené oblečení musí toto pravidlo respektovat. Z toho důvodu také je volný pohyb nezúčastněných v noci zakázán a jsou povinni v noci spát na pravém boku při rozsvíceném světle.

Čitelné identifikace garantují každému jedinci vymoženosti vyplývající z ústavy a právního řádu podle jeho postavení. Považují se za vlastnictví státu a jejich poškození je trestné. Týtá se to i poškození v důsledků trestu bičováním, kdy se vykonavatel trestu musí důsledně vyhýbat cejchovním zónám.

Každý jedinec je povinnen udržovat svoje identifikace v čistotě, v případě jejich poškození nebo znečitelnění musí sám požádat o jejich obnovu.

Mladí jedinci zařazení ještě v chovných dvorech ze cejchují až od 13 let věku, kdy se jejich růst zpomaluje. Do té doby nosí pouze obojek s tzv. psí známkou a detailní informace o jedinci jsou v papírové evidenci dvora. Přecejchování se provádí rituálním způsobem spolu se zavedením genitálního kroužku, potom se již považují za dospělé jedince a jsou převáděni z chovného dvora do pracovních dvorů.

Původně byl systém tzv. psí známky používán i pro dospělé jedince, bylo od toho však upuštěno kromě jiného vzhledem k námitkám ochránců lidských práv, kteří dlouhodobě oprávněně poukazovali jeho nedůstojnost. Známky byly proto zrušeny a nezúčastnění byli postupně v několika etapách přecejchováni.


...::: Tip pro Vás: Skřipce na bradavky Fifty Shades of Grey - The Pinch :::...
Sexshop Sexujte.cz


§ 6 Výjimky týkající se oblečení

Výjimečně může být nezúčastněným v období chladu přiděleno jednoduché jednorázové oblečení. Jednorázové v tom smyslu, že se obléká v souladu s nařízením o zimním období na počátku období chladu v polovině listopadu a svléká po masopustním veselí opět na základě rozhodnutí osoby zodpovědné za blaho nezúčastněných.

Žádné oblečení nesmí za žádných okolností zakrývat identifikační označení nezúčastněného vypálené v zóně pod levou klíční kostí a záznamy trestů, které se vypalují na čelo.

Oblečení proti chladu dále nesmí zakrývat pohlavní orgány, které musí být neustále viditelné tak, aby bylo možné vždy provést kontrolu zabezpečení proti jejich zneužívání.

Poznámka:

Jako vhodné oblečení do chladu pro nezúčastněné se osvědčují vyřazené jutové pytle, které lze snadno upravit v souladu s uvedenými omezeními.

Nezúčastnění, kteří mají povoleno se pohybovat z pracovních důvodů i mimo vyhrazené prostory, dostávají přiděleno ke vstupu mimo tyto prostory jednorázové oblečení, které smí zakrýt i pohlavní orgány tak, aby nebyla narušena mravní výchova mládeže a nebyly dotčeny dobré mravy ostatní občanské společnosti. Pravidlo o trvalé viditelnsti identifikačních kódů však platí i v tomto případě.

Standardní vybavení, které dostává jedinec od státu, tj. nosní a genitální kroužek, a pokud dostane i nějaké nadstandardní vybavení potřebné k výkonu práce, jako např. postroj, nebo k výkonu trestu nebo odměny jako okovy, řetězy, prsní kroužky, je povinen toto vybavení udržovat v absolutní čistotě, z železných dílů odstraňovat veškeré známky koroze. Zejména oba kroužky musí být zářivě lesklé, je to nejen vizitka jedince, ale i celého dvora. Bývá to často předmětem státních kontrol, které sledují, jak je o blaho nezúčastněných na dvoře pečováno.

§ 7 Povolené úpravy na tělech nezúčastněných

Jak bylo výše řečeno, jedním z hlavních cílů procesu začlenění nezúčastněných do života společnosti je jejich výchova a přizpůsobení jejich úkolům a postavením. Z toho důvodu také probíhají náročné vědecké výzkumy v oblasti genetiky i společenských věd. Na základě jejich výsledků a zkušeností posledních desetiletí byla pochopena nutnost účelových úprav na tělech nezúčastněných

1. nasazení nosního kroužku - Nosní kroužek se ukázal jako nejúčinnější nástroj pro ovládání nezúčastněných a jedním z důvodů pro tuto úpravu byla i potřeba jednoznačného a nevratného označení příslušnosti jedince k třídě nezúčastněných. Provádí se už kolem 2 let věku a pak se ještě několikrát upravuje. Z nosu se odstraní měkké vnější části a zbývající nosní přepážka se perforuje a do otvoru se nasadí tzv. nosní kroužek. Jde o povinnou úpravu. V dospělosti musí být podle normy nosní kroužek schopen unést maximální zátěž 5 kg těžkého řetězu.

2. vytvoření širokého úsměvu - k této úpravě se začalo přistupovat až později na základě připomínek ochránců lidských práv, kteří jednu dobu považovali nasazování nosního kroužku za nepřípustné znetvořování. Rozšířením úst o cca 2 cm na každou stranu vzniká dojem širokého úsměvu. Psychologické výzkumy dokazují, že všudypřítomné smějící se tváře mezi nezúčastněnými mají za následek výrazné zvýšení pohody a dobré nálady a z těchto důvodů byl potom široký úsměv zahrnut i do referenčního seznamu doporučovaných úprav. Úkon se provádí u mladých jedinců typicky kolem 10 let věku.

3. nasazení genitálních kroužků - je to jakási alternativa nosních kroužků, která souvisí s vysokým symbolickým významem pohlavních orgánů. Z praktického hlediska potom slouží k především upevňování přípravků bránících zneužití pohlavních orgánů. Nasazují se u mladých jedinců ještě před dosažením pohlavní zralosti, u samčích jedinců do kožní řasy pod penisem u samičích do klitorisu. Tato úprava je pro všechny nezúčastněné povinná.

4. nasazení prsních kroužků - dříve hojně používaná praxe u jedinců obou pohlaví, dnes se od ní u samičích jedinců ustupuje, protože může překážet při dojení. Dnes už není na seznamu doporučovaných úprav. Masochisticky zaměření jedinci mohou prsní kroužky s řetízkem a závažím dostat jako trvalou náhradu prsních svorek, což se chápe spíše jako odměna.

5. vyjmutí jazyka případně odstranění hlasivek - tato úprava měla dlouhou tradici z dob pacifikace nezúčastněných, kdy měla za úkol znesnadňovat jim vzájemnou komunikaci. Pak se ukázalo, že jazyk hraje významnou roli při společenském styku nezúčastněných ať už při tzv. "mytí olizováním" nebo při erotických hrátkách. Proto se přešlo k odstraňování hlasivek jakožto mírnější formě. Nyní, po desítkách let se od této praxe již upouští na základě skutečnosti, že výchova nezúčastněných je organizována již od útlého věku a dotyční neprojevují žádný zájem o mluvení. Jako povinná je tato úprava vedena pouze u nezúčastněných, kteří byly do třídy nezúčastněných zařazeni v pozdějším věku, například kvůli dluhům nebo za trest.

6. obřízka - u samčích jedinců se často provádí z hygienických důvodů, u samičích jen jako forma trestu za velmi vážné přestupky (genitální kroužek se potom nasazuje do k tomu účelu vytvořené kožní řasy).

7. odstraňování orgánů nepotřebných k určené specializaci - v minulých dobách velmi běžná záležitost zejména v obdobích nedostatku potravy, kdy se věřilo, že se ušetří část potravy potřebná pro výživu těchto orgánů. V poslední době, kdy se vyžaduje vyšší flexibilita ve specializacích, se od této úpravy často ustupuje a nepotřebné orgány se spíše znehybňují poutáním, i když úspora v potravinách není tak vysoká. Úprava se ještě provádí v případech, kdy má zdůraznit společenskou důležitost specializace, pro kterou je nezúčastněný připravován. Například pracovníkům k výrobním pásům se běžně odstraňují nohy pod koleny nebo pečovatelkám o mužské pohlavní orgány se odstraňují horní končetiny těsně pod ramenem. Bylo prokázáno, že takto upravovaní jedinci pociťují vyšší loajalitu ke svému dvoru a dlouhodobě vykazují lepší pracovní i kázeňské výsledky.

8. kastrace nebo odstraňování prsou - provádí se jen jako nejvyšší forma trestu ve velmi výjimečných případech. Obecně jsou velmi špatné zkušenosti s pracovní morálkou takto upravených jedinců, kteří tak de facto často ztrácejí motivaci erotických hrátek.

Výše uvedené úpravy jsou nezúčastněním prováděna zdarma v rámci bezplatné zdravotní péče. Nezúčastnění jsou vedeni k tomu, aby uvedené úpravy chápali jako vylepšení nutná k jejich lepšímu začlenění do společnosti, a jsou za ně vděčni.

Jedinci samičího pohlaví mají možnost zúčastnit se programu dobrovolného darování mléka. Jsou potom dvakrát denně dojeni, informace o množství a kvalitě mléka se pečlivě eviduje a je základem i pro jejich hodnocení a případné odměny. Jedinec dostává certifikát odpovídající podle množství a kvality mléka. Zvlášť výkonné dojnice mají potom nárok na přídavek k žádlu a mají povoleno používat i prostředky k ochraně prsou, za předpokladu, že nezakrývají bradavky. Takto získané mléko se prodává a tím se významným způsobem podílí na hospodářském výnosu dvora, používá se potom ke krmení mladých jedinců v chovných dvorech, jako přísada do krmiva prasat a k dalším průmyslovým účelům.

§ 8 Hygiena

Každý nezúčastněný je povinen dbát na vlastní hygienu a v rámci kolektivního života pomáhat s hygienou i ostatním. Hygiena nezúčastněných je pravidelně kontrolována zřízenci dvora a je také předmětem častých kontrol státních orgánů.

Od původní praxe pravidelného mytí vodou se již upustilo především z úsporných důvodů, neboť docházelo k velkému plýtvání vodou, kterou nezúčastnění přes opakovaná varování zneužívali k odstraňování špíny z povrchu těla. V současnosti je mytí nezúčastněných vodou zatíženo poměrně vysokou daní, kterou platí osoba zodpovědná za blaho nezúčastněných, používá se proto jen u zvláštních specializací, např. osobních asistentů. Není však námitek proti mytí vodou z kaluží nebo přirozených vodotečí mimo pásma ochrany vodního zdroje.

Jako náhradní řešení bylo zavedeno olizování. Již od útlého věku jsou nezúčastnění cvičeni v praktikách olizování a vedeni tak k vysokým standardům hygieny. Vědecké výzkumy dokazují, že olizování má další nesporné výhody společenského charakteru, neboť podporuje společenské cítění mezi nezúčastněnými a vede k vytváření přirozených vztahových závislostí mezi nimi, podobně jako u opic vybírání blech. Jedinec podřízený je povinen službu olizání poskytnout jedinci nadřízenému, ale opačně, jedinec nadřízený tuto službu poskytuje jako svoji milost jedinci podřízenému. Nezúčastnění v rámci kolektivního cítění chápou čistotu pohlavních orgánů jedince jako věc celého stáda a při čištění si vzájemně vypomáhají a to i společensky nadřízený jedinec jedinci podřízenému. Naopak péče o nohy se považuje za jednoznačný projev podřízenosti, který není reciproční. Podřízení jedinci většinou samčího pohlaví pečlivě očišťují nohy nadřízených většinou samiček, masírují je a ošetřují drobná poranění, zatímco jejich vlastní nohy jsou ponechány bez péče. Podle čistoty nohou se tak nechá snadno určit společenské postavení jedince ve stádě.

Každý jedinec je povinnen udržovat svoje tělo holé bez jakýchkoli známek ochlupení. Na tzv. vlasové části hlavy je povoleno chlupy stříhat nebo holit, na ostatních místech se vytrhávají.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat hygieně pohlavních orgánů, jejich čistota je pravidelně kontrolována zřízenci dvora během ranního nástupu.

§ 9 Společenský život

Nezúčastnění jsou řazeni do stád o 30 jedincích, se stejným podílem obou pohlaví. Je přísně zakázáno vytvářet trvalé vztahy mezi dvěma jedinci opačného pohlaví. V případě, kdy takový případ nastane, jsou oba jedinci potrestáni a převedeni do jiných stád.

Postavení ve stádě se řídí následujícími pravidly.

- v zásadě mají vždy samičí jedinci vyšší postavení než samčí. Praxe ukázala, že tento princip má za následek velmi stabilní a řiditelné společenské prostředí

- jedna samice má vždy na základě přirozené autority vůdčí postavení a k jeho prosazování si vybírá něklok silných jedinců samčího pohlaví, kteří jsou připraveni plnit její pokyny

- vůdčí samice má právo nařizovat mírnjší tresty, jako poutání, obojek, roubík, bičování nebo odpírání potravy a erotických radovánek, tyto tresty jsou okamžitě prováděny jejími oblíbenci z řad samců

- vůdčí samice má právo navrhovat i střední a těžké tresty, které potom provedou zřízenci chovného nebo pracovního dvora. V praxi jsou navrhy vůdčí samice téměř vždy akceptovány, neboť to vede k posilování její autority

- samčí jedinci mohou mít po většinu volného času svázané horní končetiny nebo zavázané oči, aby byli lépe ovladatelní

- ostatní hierarchie v rámci stáda je dána oblíbeností jedinců u vůdčí samice a počtu trestných znamení vypálených na čele

- nově příchozí do stáda má vždy nejnižší prioritu a svoje postavení si musí postupně vytvářet

Mimo tyto univerzální struktury stojí někteří další jedinci s mimořádnými specializacemi:

- jedinci samičího pohlaví, tzv. pečovatelky o mužské přirození - mají za úkol uspokojovat mužské jedince ze všech stád a živí se výhradně jejich semenem. Jejich společenské postavení je úplně nejnižší s výjjimkou dočasně potrestaných jedinců

- jedinci ve výkonu trestu - jsou přes den vyjmuti z stáda, mají za úkol udržovat čistotu všech prostorů dvora a především odstraňovat z nich exkrementy. V ostatním volném čase stojí připoutáni k pranýři, kde na ně může každý plivat nebo je bít. O trestu se vypaluje záznam na čele trestaného, který má často za následek výrazný pokles společenského postavení v rámci stáda

- samčí jedinci homosexuálního zaměření, kteří jsou zařazeni do zvláštních stád s mnocha specifiky

- chovní samčí jedinci, kteří mají certifikát původu, jejich hlavním úkolem je oplodňování samičích jedinců a jsou zařazeni do zvláštních stád na chovném dvoře

Společenský život závisí na každém stádě a tradicích daného chovného nebo pracovního dvora

- pracovní den začíná budíčkem v 5 hodin ráno, následuje hodina na hygienu a kontrolu pohlavních orgánů zřízencem dvora, dbá se především na jejich vzornou čistotu, samčí jedinci musí při kontrole navíc prokázat schopnost ztopoření.

- samičí jedinci dobrovolně přihlášení do programu dárcovství mléka se navzájem podojí, mléko se odevzdává zřízencům dvora, kteří zapíší množství a kvalitu mléka od jednotlivých dojnic

- následuje zabezpečení pohlavních orgánů proti zneužití. Zabezpečení se provádí nasazením plechového nebo drátěného přípravku na orgán, načež se přípravek upevní ke genitálníhu kroužku. V tomto okamžiku se mohou samčím jedincům uvolnit sputané horní končetiny

- v 6 hodin ráno se podává snídaně. Nezúčastnění většinou žerou ze společných žlabů nebo z misek na podlaze. Potrestaní jedinci potom často žerou přímo z podlahy.

- protože je z hygienických důvodů zakázáno používat k žrádlu horních končetin, je třeba po jídle věnovat znovu asi 15 očištění ksichtů, které si musejí nezúčastnění znovu olízat.

- v 7 hodin nastává čas odchodu do zaměstnání. nezúčastnění jsou seřazeni do tzv. těsných tvarů, které sestávají z 6 řad po 5 jedincích. Jedinci v každé řadě, postřídaní podle pohlavi se drží kolem ramen a jedinci v krajních pozicích se drží za rameno jedince v předcházející řadě. Je častou chybou, že jsou v tomto držení zakryta indentifikační označení pod levým ramenem. Důsledkem bývají přísné tresty, které někteří jedinci chápou jako nespravedlivé. Pro pohyb mimo prostory dvora se tvar ještě zajišťuje tenkým ocelovým lankem protaženým nosními kroužky jedinců vedle sebe v řadách a genitálními kroužky jedinců za sebou, podobně jako se korálky navlékají na osnově.

- v tomto tvaru odejdou nazúčastnění do zaměstnání, kde může být tvar rozpuštěn

- pracovní doba trvá 10-12 hodin s několika krátkými přestávkami na žrádlo nebo hygienu. Je-li potřeba se k jídlu nebo hygieně přesunovat, přesun se děje opět v tvaru. Žrádlo se podává typicky na zemi, protože pracoviště nebývají vybavena krmnými žlaby nebo miskami

- po hlavním krmení bývá 30 minutová přestávka na odpočinek, během které si nezúčastnění mohou se souhlasem vedoucího jedince stáda na základě pracovních výsledků a podle dalších okolností odložit přípravky zabezpečení proti zneužití pohlavních orgánů a mohou se navzájem potěšit.

- pracovní doba končívá kolem 19-20 hodiny, kdy se nezúčastnění opět v tvaru navrátí do svého domovského dvora a mohou si odložit přípravky k ochraně proti zneužití pohlavních orgánů. Odkládají se na společné místo.

- následuje čas na krmení, případně dojení, hygienu a kolektivně organizovanou zábavu, výkon trestů, vypalování cejchů nebo další vzdělávání

- večerka je kolem 22 hodiny, v čase večerky již musí být všichni nezúčastnění uloženi ke spánku viz § 11.

Neděle není podle starých tradic pracovním dnem. Ranní vstávání probíhá stejně jako v pracovních dnech především kvůli pravidelnosti dojení. Namísto práce se však nezúčastnění věnují úklidu prostoru dvora především odstranění všech exkrementů, čištění míst ke spaní a vlastní hygieně. Potom následuje symbolické setkání s osobou pečující blaho nezúčastněných a společné vyjádření díků a oddanosti. Nezúčastnění při tomto obřadu klečí s široce roztaženými koleny, nohy mají překřížené s nohami sousedního jedince, čelem opřeným o zem a zadkem vystrčeným. Pohlavní orgány musejí být v této poloze viditelné a dobře přístupné. Pečovatel nebo jeho zástupce projde projde mezi nezúčastněnými, prohlédně si je, případně jezdeckým bičíkem lehce švihne některé jedince přes pohlavní orgány, vyslechne jejich přání a případné stížnosti a vybere jednoho jedince k exemplárnímu zbičování.

Vzhledem k tomu, že se v neděli nepracuje, nepřipravuje se ani krmení a nezúčastnění drží půst. Odpolední hodiny jsou potom věnovány většinou nácviku kolektivního cvičení s erotickými prvky a večer proběhne standardním způsobem.

§ 10 Vzdělávání nezúčastněných

Praxe, kdy veškeré tištěné materiály byly již dávno nahraženy internetem, o který nezúčastnění nejeví žádný zájem, prokázala umění čtení a psaní jako zcela zbytečné. Proto začal být v rámci vzdělávání nezúčastněných kladen největší důraz pouze na výchovu k radosti z kolektivního života a případně výchovu k vybraným pracovním specializacím. Výchova nezúčastněných je důsledně kolektivní od samého počátku ve věku 2 měsíců, kdy jsou odnímáni svým biologickým matkám.

Hlavní důraz je od útlého věku kladen na pochod v tvaru, společná péče o hygienu (tj. tzv. olizování), společná péče o pohlavní orgány. V pozdejším věku k tomu potom přistupuje nácvik kolektivních erotických hrátek.

Pro zjednodušení komunikace byl pro nezúčastněné navržen speciální povelový jazyk, obsahující několik desítek povelů, které pokrývají všechny případné situace v jejich budoucím životě. Mezi sebou se nezúčastnění domlouvají posunky, které mají schválený význam.

Zvláštní režim vzdělávání platí pro osoby dodatečně převedené do kategorie nezúčastněných např. za trest nebo kvůli dluhům. Pro tyto osoby je povinné chirurgické odstranění hlasivek, po kterém prodělávají zvláště tvrdý osobní výcvik. Vzhledem ke svému handicapu nemají prakticky žádnou možnost dosáhnout jakékoli speciální certifikace a navíc je jim standardně vypálen trestný cejch za zločin proti státu, což pro ně představuje natolik fatální handicap, že je prakticky navždy odsuzuje k nejhoršímu postavení v komunitě nezúčastněných.


...::: Tip pro Vás: Maska na oči Deluxe Fantasy :::...
Sexshop Sexujte.cz


§ 11 Organizace spánku

Ukládání ke spánku je složitá procedura, z několika praktických důvodů definovaná v zákoně takto, která musí být vzhledem ke své hluboké symbolice přesně dodržována:

- místo ke spánku stáda je obdélníkový prostor cca 15x2 metry na zemi, ohraničený dřevěněným bedněním o výšce 20 cm a vyplněný slámou, senem, pilinami nebo nějakým jiným měkkým průmyslovým odpadovým materiálem

- samičí jedinci se rovnoměrně rozdělí podle značek na delší straně bednění a na povel do ní naráz vstoupí a lehnou si natažené na pravém boku (aby zůstaly viditelné jejich identifikační kódy pod levým ramenem) napříč ohrádky

- samčí jedinci rovněž rovnoměrně rozdělení vstoupí do ohrádky stejným způsobem ale z opačné strany a lehnou si rovněž na pravý bok.

- způsob řazení musí být náhodné tak, aby jedinci nikdy nevěděli dopředu, k jakým jedincům druhého pohlaví přilehnou.

- potom samčí jedinci vzpaží (pokud nemají horní končetiny z nějakých důvodů svázané, což se stává velmi často), dotknou se špiček nohou samice, ke které leží obrácen čelem, pohladí její nohy a postupně sjede od špiček až k pasu, něžně nadzvedne její levou nohu tak, aby měl přístup k jejím orgánům a krátce se s nimi polaská. To je symbolický pozdrav. Potom si složí její nohy pod hlavu a ulehne na ně.

- následně samičí jedinci provedou zcela analogický úkon. Protože mají samičí jedinci z principu vyšší postavení ve společnosti a protože se samičí a samčí jedinci řadí k uléhání odděleně, samice neví dopředu jaký samčí jedinec jí bude v této proceduře přidělen, a má právo v tomto okamžiku svého partnera jedenkrát odmítnout. V takovém případě zvednutím rhorní končetiny požádá o záměnu partnera s tím, který jí leží za zády (je-li krajní, tak se to týká partnera na opačném konci). Oba dotčení samčí jedinci musejí vstát, vyměnit si pozice a znovu se pozdravit se svými novými partnerkami. Samice, která výměnu vyvolala už musí být s novým partnerem spokojena, ale o výměnu může požádat zase jiná samička a tak může vzniknout někdy docela složitý pohyb jedinců. Samice, která je spokojena, dá tuto svoji spokojenost najevo tím, že vezme úd partnera do úst a polaská se s ním.

- následně dojde k provázání. Samčí jedinci mají hlavu blízko pohlavních orgánů samičích partnerek a obráceně, proto se provazují navzájem nosní a genitální kroužky tak, že se jeden provaz protáhne celou řadou jedinců na úrovni hlav samců a orgánů samiček a na druhé straně obráceně.

- jako poslední krok celé procedury je v chladnějších obdobích společené přikrytí ležících jedinců. Přikrývá se pásem tkaniny, který je položen pouze na střední část těl tak, aby byla splněna zákonná podmínka viditelnosti identifikačních označení a genitálií kvůli případných kontrolám. Spaní také proto probíhá při tlumeném světle.

- je běžnou praxí, že partneři ještě po provázání pokračují v laskání se svými orgány, není vůči tomu žádných námitek, naopak, má se za to, že to utužuje kolektivní cítění. Je také běžné, že samčí jedinci využijí této příležitosti k důkladné péči o nohy svých samičích partnerů.

Je zcela v libovůli zaměstnanců dvora, zda nechávají takto spát jedince z jednoho stáda, nebo zda je zaměňují. Výzkumy dokazují, že obojí má svoje dobré i špatné vlivy na kolektivního ducha ve stádech.

§ 12 Sexuální aktivity

Nezúčastnění se vyčlenili z lidské společnosti a mají v zásadě velmi podobné sexuální praktiky. V průběhu k postupného odpojování od běžných lidských zvyklostí nabývala tato oblast na zvláštním významu a pro současné nezúčastněné má zdaleka nejvyšší význam a stala se hlavním obsahem společenského styku. Společnost tento trend v zásadě podporuje s jistými omezeními, protože soustřeďuje jejich aktivitu ve směru, který není nebezpečný pro další vývoj celé společnosti. Genetickými úpravami i záměrným šlechtěním byla u nezúčastněných dokonce záměrně zvýšena citlivost erotogenních zón, aby jim bylo umožněno lépe prožívat radost ze života..

Omezení se týkají především plnohodnotných pohlavních aktů, které jsou pro společnost nepřijatelné z následujících důvodů. V souladu se závěry odborných komisí bylo podle požadavků z hospodářské sféry určeno 10 modelových typů pro nezúčastněné, na základě genetických zkoušek a dalších vlastností byli vybráni tzv. chovní samci a samice jsou k těmto samcům připouštěny na základě schválených chovných plánů. Již během tří generací přísného dodržování těchto pravidel byly vyšlechtěny potřebné druhy, které akcentovaly potřebné a naopak potlačovaly zbytečné nebo přímo nežádoucí vlastnosti. Z těchto důvodů se volný pohlavní akt považuje za zločin proti státu a je přísně trestán. Podle zákona je trestné už samotné přiblížení se pohlavních orgánů k sobě nebo jejich dotyk

Další omezení se týká sebeukájení, které je rovněž přísně zakázáno ze dvou důvodů. Nezúčastnění jsou důsledně vychováváni jako kolektivní bytosti a sebeukájení by se považovalo za nežádoucí projev individualismu. Druhým důvodem je plýtvání s tím spojené. Na každém dvoře je k dispozici několik tzv. pečovatelek o mužská přirození, které se semenem přímo živí a tím šetří potravu ostatním. Proto je přísně zakázáno se jakýmkoli způsobem dotýkat horními končetinami svým vlastních pohlavních orgánů a porušení zákazu se trestá. Pro mnoho samčích jedinců je toto nepřekonatelný problém, neboť nedokáží ovládnout své pudy a v důsledku toho musí mít často za trest horní končetiny spoutané za zády po celou dobu, kdy nemají nasazen přípravek zabraňující zneužití pohlavních orgánů. Naštěstí jde pouze o lehčí trest.

Ostatní sexuální praktiky jsou podporovány, na prvním místě orální sex, který je základem mnoha kolektivně organizovaných zábav.

Nezúčastnění jsou od malička vychováváni velmi moderně beze studu k nahotě a sexuální problematice. Jsou vedeni k tomu, aby pohlavní orgány považovali za dar, který má být zdrojem jejich radosti. Již od malička se učí společně pečovat o svoje orgány a dlouho před dosažením zralosti dovedou vychutnat radost z většiny praktik.

Zvláštní pravidla platí pro jedince specializované na poskytování osobní asistence klientům z běžné občanské společnosti. Jedinci samčího pohlaví, což jsou velmi vzácné případy, musí být pro tuto službu chirurgicky infertilizováni. Pro jedince samičího pohlaví to není podmínka, avšak v případě otěhotnění je okamžitě převeden na jinou specializaci a po narození potomka je tento okamžitě odebrán a do chovné knihy zapsán jako "bez původu". Klient potom musí zaplatit státu vysokou pokutu. Z těchto důvodů klienti běžně požadují infertilizaci i u asistentů samičího pohlaví. O infertilizaci je vypálen certifikát.

V souladu s chovným plánem se vybraní samičí jedinci odvážejí do chovného dvora k připuštění k určeným chovným samcům. K připuštění musí být připraveni, tj. jsou dočasně vyřazeni z programu dobrovolného darování mléka, musí absolvovat předběžnou lékařskou prohlídku, na které je i stanoven harmonogram připouštění a musí být důkladně očištěni. Připouštění probíhá pod dozorem zřízenců chovného dvora a je o něm veden protokol. Náklady připouštění, které zahrnují i příspěvek na chov chowných samců, hradí majitel domovského dvora připouštěného jedince. Je-li připuštění úspěšné, tj. samice zabřezne, je nadále ve svém pracovním dvoře, kde normálně vykonává svoje pracovní povinnosti a zúčastňuje se i společenského života s omezením vypuštění trestů resp. odměn bitím a bičováním. Přibližně 2 měsíce před slehnutím je březí jedinec dočasně administrativně převeden do chovného dvora, kde vykonává podřadné práce spojené s chovem mladých jedinců do slehnutí a přibližně ještě 2 další měsíce po něm.Potom je navrácen do domovského pracovního dvora. Majitel chovného dvora uhradí majiteli domovského dvora za práci dočasně převedeného jedince (po odečtení nákladů na stravu a ubytování) a paušální poplatek za nově narozeného jedince, který zůstává zařazen v chovném dvoře. V případě zdravotních komplikací nebo úhynu dočasně převedeného jedince náleži majiteli původního dvora náhrada škody podle ceníku. O připouštění a výsledném slehnutí je jedinci vypálen certifikát. Po dobu dočasného převedení do chovného dvora je jedincům povolena výjimka, kdy nemusejí používat přípravky k ochraně pohlavních orgánů proti zneužití a mohou se sebeukájet pomocí přípravků při dodržení odpovídajících hygienických opatření.

§13 Odměny a tresty

Nezúčastnění mají přirozený sklon k masochistickým praktikám, což je výsledkem cílevědomého šlechtění i výchovou od útlého dětství. Vzniká tím paradoxní situace, kdy úkony běžně chápané jako tresty, jako například bití, bičování, pálení žhaným železem nebo svazování, jsou jimi často vnímány jako požitky, které nezúčastnění záměrně vyhledávají, čímž se zcela neguje výchovný efekt trestu. Proto musí být citlivě rozlišováno, kdy má být úkon chápán jako trest a kdy jako odměna.

Nezúčastnění jsou podle normy kategorizováni do 4 stupňů citlivosti vůči masochistickým praktikám. Trest se potom volí v závislosti na tomto stupni, jehož symbol je vypálen mezi osobními certifikáty.

Mezi základní a osvědčené tresty použitelné pro všechny jedince patří především odepření erotických hrátek, tj. zákaz snímání přípravků zabezpečujících pohlavní orgány vůči zneužití i ve vnitřních prostorách dvora. Vzhledem k silně kolektivnímu cítění lze nezúčastněné trestat také odloučením od stáda, například při nočním spánku, kdy leží svázán sám vedle prostoru určeného ke spánku, pro zvýšení účinku trestu navíc popliván nebo pomočen od ostatních příslušníků stáda.

Nejvyšší odměnou je pro každého nezúčastněného pochvala nebo úsměv od osoby pečující o jeho blaho, nezúčastněný obdrží o této odměně certifikát.

Další velmi významnou odměnou pro nezúčastněné je volný plnohodnotný pohlavní styk, který je jim běžně zapovězen. Jediná legální příležitost je při vyřazování samičích jedinců (viz § 15), kdy odměnou může být přednostní umístění v řadě čekatelů. Na některých dvorech se na základě udělené výjimky ze zákona povoluje jako odměna i plnohodnotný styk s jedincem opačného pohlaví, který má certifikát o infertilizaci. Odměna je vykonána veřejně za přihlížení ostatních nezúčastněných, pro zvýšení intenzity prožitku z odměny může mít odměňovaný zavázané oči.

Lehčí tresty má právo udělovat vedoucí samice stáda a je vykonán jejími oblíbenci. Střední a těžké tresty pouze navrhuje a vykonává je zřízenec dvora. Ochránci lidských práv namítají, že tato praxe vytváří příležitosti k šikaně a ponižování, což se asi opravdu často děje, zodpovědnost i řešení je na vedení dvora.

§ 14 Osoba pečující o blaho nezúčastněných

Nezúčastnění nejsou schopni se sami o sebe postarat a jsou v jistém smyslu nesvéprávní. Proto je každému nezúčastněnému (až na výjimky) je přidělena osoba, která je pečuje o jeho blaho, ručí za poskytnutí všech požitků garantovaných ústavou a právním řádem a je za to státu zodpovědná. Také jim poskytuje ubytování, stravování, výchovu, nadstandardní lékařské ošetření a zajišťuje jim kulturní a společenské vyžití a platí za ně zdravotní a sociální pojištění.

Péče o nezúčastněné je organizována na podnikatelském principu. Pečovatel hradí veškeré náklady spojené s péčí o nezúčastněné, jejich výchovou, s provozem chovného nebo pracního dvora a jako odměnu mu nezúčastnění, svěření mu do péče, přenechávají zisk ze své pracovní činností nebo prodeje mléka.

Na nákladech spojených s chovem a výchovou mladých jedinců se podíljí všichni pečovatelé tím, že při převzetí do péče nového jedince odvedou majiteli chovného dvora příslušnou částku a tím převezmou i dluh, který má jedinec vůči chovnému dvoru za předcházející péči a výchovu.

Přidělování nových pečovatelů nezúčastněným probíhá na tzv. burzách pracovních příležitostí pro nezúčastněné. Pečovatelé jsou přidělováni buď celým stádům po 30 jedincích nebo jen jednotlivcům. Úplata za převod se stanoví na tržním principu dražbou. Nezúčastnění určení k předávání musí být k dispozici 2 hodiny před dražbou, nový zájemce si s nimi může promluvit, vyslechnout jejich přání, prohlédnout si je, zkontrolovat jejich zdravotní a hygienický stav atd.

Nezúčastnění jsou od útlého věku vedeni k vyjadřování vděku ke svým dobrodinců, jsou cvičeni ke standardním projevům úcty, jako je například plazení se v blátě, prachu nebo výkalech k nohám dobrodince, kde se kňučením dožadují bití nebo bičování.

V poslední době se objevují termíny jako otrokář nebo trh na otroky, které jsou však nesprávné, protože nezúčastnění jsou podle zákona svobodní, jen některá jejich práva jsou dočasně omezena. I ochránci lidských práv však připouštějí, že se původní hanlivý význam těchto výrazů již ztratil, a nemají vůči nim nyní vážnějších námitek.

§15 Obřad vyřazení

Vyřazení je slavnostní ceremoniál, jehož účelem je rozloučení a poděkování společnosti a dvora za celoživotní poctivou práci vyřazovaného nezúčastněného jedince. Obřad probíhá za povinné přítomnosti všech nezúčastněných ve dvoře a za účasti státního dozoru, který dbá na průběh obřadu a o obřadu nakonec vystaví protokol.

Samčí jedinci jsou k ceremoniálu vybíráni zejména v případě ztráty schopnosti erekce pro samičí bývá rozhodující ukončení období laktace, kdy průměrná dojivost poklesne pod požadovaný limit.

Vyřazovaní jedinci obou pohlaví jsou před ceremoniálem čistě umyti, samičí jednici si mohou nechat narůst vlasy, které však před vlastním obřadem musejí být upravené.

Vlastní ceremoniál probíhá pro samičí jedince podle následujícího scénáře:

- vyřazovaná je v kleče přivázána za nosní kroužek nejlépe k železnému zábradlí přibližně ve výši pasu

- je symbolicky naposledy podojena, mléko je pak rozlito po zemi

- nohy musejí být široce rozkročené tak, aby genitálie byly ze zadu volně přístupné

- na prsní bradavky jsou pevně nasazeny svorky, které jsou pak řetízkem připojeny k oku v podložce, přičemž řetízek musí být dostatečně napnutý tak, aby byla omezena pohyblivost vyřazované

- horní končetiny se ponechávají volné, vyřazovaná se jimi opírá o zem nebo drží zábradlí před sebou

- oči se ponechávají volné, dřívější praxe vylupování očí byla již dávno opuštěna jako barbarská

- v této poloze přijímá vyřazovaná požehnání pohlavního aktu od všech přítomných samčích jedinců, kromě těch, kteří jsou ve výkonu trestu, kteří projeví zájem tím, že se postaví do řady za vyřazovanou. Samčí jedinec se může zúčastnit i opakovaně, musí se však znovu postavit na konec řady. Před každým aktem má vyřazovaná právo na krátkou přestávku na přípravu, případně ošetření

- závěrem obřadu jsou vyřazované chirurgicky odstraněny vnější genitálie včetně genitálních kroužků

Pro většinu povinně přítomných samčích jedinců bývá tento obřad často jediná příležitost k plnohodnotnému sexuálnímu uspokojení, proto se často vytváří dlouhá fronta a obřad trvá mnohdy i desítky hodin. Bohužel, vzhledem k podřízenému postavení samčích jedinců, chápou někteří z nich tuto příležitost jako jakési poslední vyrovnání účtů a obcují s vyřazovanou zvláště brutálním způsobem. Tato praxe však bývá tolerována vzhledem k hlubšímu symbolickému významu celého obřadu.

Vyřazovaní samčí jedinci dostávají během obřadu poslední povinnost prokázat svou schopnost erekce a to při symbolické souloži s vyřazovaným samičím jedincem, kde jsou jako první v řadě (kvůli urychlení obřadu). Pokud je kvalita erekce prokázána, je jim nabídnut půlroční odklad svátosti vyřazení, v opačném případě jsou jim chirurgicky odstraněny (již nepotřebné) genitálie (včetně genitálních kroužků), které jsou potom symbolicky předhozeny prasatům.

Jedincům obou pohlaví jsou potom odstraněny kusy kůže s identifikačními znaky a odejmuty nosní kroužky i s již zbytečnou nosní tkání. Veškeré chirurgické zákroky se provádějí v rámci bezplatné lékařské péče a vzhledem k hlubokému symbolickému významu celého obřadu se konají bez umrtvení. Odstraněním identifikace a obou typů kroužků se vyřazený jedinec stává svobodným v plném slova smyslu a po zašití ran je mu umožněno odejít do tzv. parku míru, kde většinou po krátké době usmířen se světem pochází. Jsou však evidovány případy, kdy vyřazení jedinci v tomto zařízení, které bývá součásti obecního smetiště a mrchoviště, přežívali i několik let živíce se odpadky a mršinami.


...::: Tip pro Vás: Plácečka s peřím :::...
Sexshop Sexujte.cz


0 komentářů.
o mně  l  podpořte mě  l  fotografie  l  video  l  povídky  l  návody  l  odkazy  l  užitečné programy  l  návštěvní kniha  l  ICQ list  l  bazar  l  English
...::: © 2001 - 2017 Lenka Bondová :::: Hosting : IPsystems s. r. o. :::: Design © 2002 Varial :::...